Ganesha

Bastar art Ganesha statue made by Bastar tribe.